สถาบันติว เป็ดน้อย pednoi-ram.com
รับปรึกษาปัญหาการเรียนทุกวิชา ทุกคณะ สอบถามโทร 087-0110666
สถาบันติว เป็ดน้อย pednoi-ram.com
HOME
ตัวอย่างข้อสอบ
MGT 3401 (GM 322) : การจัดการความรู้
APR 3107 (BA 306) : การสื่อสารองค์การ
MGT 3302(GM311)การจัดการโซ่อุปทาน
MGT 4207(GM408) : การวางแผนและควบคุมธุรกิจเชิงบริหาร
MGT 3408(GM214) : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MGT 3101 (GM 419) : การจัดการเชิงกลยุทธ์
MGT3405 (GM 316) : การจัดการข้ามวัฒนธรรม
MGT 3403(GM421) : การสื่่อสารในองค์การ
MGT 3409 (GM 424) : สัมมนาการจัดการ
MGT 3404 (GM423) : ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
MGT 2201 (GM 416) : จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
MGT4007(GM406) : ธุรกิจระหว่างประเทศ
MGT4004(BA307) :ความเป็นผู้ประกอบการ
MGT 3406 (GM 323) : การจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทข้ามชาติ
FIN 2203 (MB 303): การเงินและการธนาคาร
MGT4208 (GM417) : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
MGT4209 (GM425) : พฤติกรรมองค์การ

Links ที่น่าสนใจ